Insolvence Olomouc

Insolvence (můžeme se setkat i s pojmy úpadek či osobní bankrot) je stav, kdy dlužník není schopen zcela splatit všechny své dluhy. Jde o finanční nouzi, kdy jsou příjmy a majetek dlužníka nedostatečné k plnému uspokojení jeho závazků vůči věřitelům. V takovém případě je na místě podat insolvenční návrh, který povede k prohlášení úpadku a výběru vhodného řešení – u fyzických osob obvykle jde o oddlužení (ale může být prohlášen i konkurs).

Takový stav může mít řadu příčin. Může jít o vleklé finanční problémy, nedostatek likvidity, nenaplnění podnikatelských plánů, vleklé zdravotní obtíže, rozpad rodiny i řadu dalších. Nakonec dlužník končí v situaci, kdy má několik věřitelů s řadou závazků po splatnosti, které není schopen hradit. Nicméně, vše má své řešení, a i ze zdánlivě marné a bezvýchodné finanční situace se dá zotavit a vrátit se zpět do běžného a šťastného života s vyřešenou dluhovou minulostí. Pokud máte zájem o pomoc při snaze se znovu postavit na vlastní nohy a vypořádat své dluhy, neváhejte mne kontaktovat.

S vaší insolvencí jsem schopen vám pomoci i na dálku. Mohu vás však uvítat i přímo ve své kanceláři v Olomouci.

Insolvenční právo

Ačkoliv ve své advokátní praxi, kterou vykonávám v hanácké metropoli Olomouci, poskytuji komplexní právní služby, mou hlavní specializací je právo insolvenční. Jsem tedy schopen nabídnout precizní a odborné právní poradenství, které se týká zapeklitých oblastí v souvislosti s řešením úpadku. Pomohu vám sepsat insolvenční návrh, a to ať už jste na straně dlužníka či věřitele. Stejně tak mohu v insolvenčním řízení uplatnit vaše pohledávky nebo poskytnout jakékoliv další odborné právní poradenství.

Insolvenční právo poskytuje rámec a postupy pro řešení obtížných finančních situací. Cílem insolvenčního práva je dosáhnout co nejspravedlivějšího a efektivního vyrovnání mezi dlužníkem a jeho věřiteli. Tak se děje v rámci způsobů řešení úpadku, kterými jsou konkurs, reorganizace a oddlužení.

Optikou insolvenčního práva je však třeba nahlížet i na řadu dalších právních otázek, které se mohou týkat práva závazkového, rodinného, obchodního, správního a řady dalších. Normy insolvenčního práva vnášejí do těchto odvětví řadu dalších souvislostí a potenciálních problémů. Je vhodné tyto souvislosti znát a již předem s nimi v rámci prevence kalkulovat. Řádná prevence může v konečném důsledku znamenat rozdíl mezi zcela uspokojenou pohledávku a držením nevymahatelného exekučního titulu.

Insolvence je z lidské i právní stránky složitý proces. Odborné řešení vyžaduje vysokou právní odbornost jak právního zástupce, tak i insolvenčního správce, insolvenčního soudu a dalších zúčastněných subjektů. Pokud se proto ocitnete v takto tíživé životní či podnikatelské situaci, je důležité již v zárodku tento problém řešit se specializovaným poradcem, což může ve výsledku znamenat rozdíl mezi zachráněnou a aktivní společností nebo prázdnou schránku určenou k výmazu, či mezi životem bez dluhů nebo dlouholetým přežíváním pod pranýřem nařízených exekucí.

JUDr. Petr Horák

Jsem olomoucký advokát a insolvenční správce s více než desetiletou vlastní praxí. Neustále pracuji na svém dalším vzdělání, abych klientům mohl poskytovat odborné služby dle aktuální praxe.

  Insolvenční řízení

  Každá situace má řešení. Společně jej dokážeme najít – insolvence Olomouc

  Insolvence Olomouc 1

  Insolvenční řízení je specifickým typem soudního řízení týkajícím se dlužníka v úpadku, které začíná podáním insolvenčního návrhu a v konečném důsledku má vést k vyřešení tíživé finanční situace a k dosažení vypořádání mezi dlužníkem a jeho věřiteli.

  V rámci insolvenčního řízení se setkáváte s osobou insolvenčního správce, který dohlíží na jeho průběh, spravuje majetek dlužníka a dbá na to, aby bylo řízení postupem efektivním, zákonným, účelným a co nejvíce spravedlivým.

  Úpadek se řeší třemi způsoby:

  Konkurs

  Konkurs je typem řešení úpadku, který dopadá na právnické i fyzické osoby. Obvykle se používá v případech, kdy nemůže dojít k jinému způsobu řešení úpadku. Ve výsledku dochází ke zpeněžení veškerého majetku dlužníka a k rozdělení výtěžku věřitelům.

  Reorganizace

  Reorganizace je postup, který lze využít zpravidla u velkých právnických osob (obchodních korporací). Umožňuje restrukturalizaci společnosti, její udržení v chodu a pokračování v podnikatelské činnosti. Za součinnosti dlužníka i věřitelů je sestaven a plněn reorganizační plán a jeho úspěšné splnění znamená další existenci podnikatelského subjektu a zároveň spravedlivé uspokojení věřitelů.

  Oddlužení

  Oddlužení je postup pouze pro fyzické osoby a právnické osoby nepodnikající. Řádné splnění oddlužení znamená, že dlužník po několika letech dosáhne spravedlivého uspokojení svých věřitelů. Pokud celou dobu řádně plnil své povinnosti a činil vše proto, aby bylo uspokojení dosaženo, může se těšit na benefit osvobození od zbývajících dluhů. 

  Spolupráce s insolvenčním správcem


  S čím vám mohu v souvislosti s insolvenci pomoci?

  Konzultace


  Než se do čehokoliv pustíme, je důležité otázku promyslet a zvážit všechny alternativy řešení, náklady a přínosy. Nabízím odborné poradenství v různorodých otázkách insolvenčního práva.

  Vymáhání pohledávek


  Nabízím komplexní služby vymáhání pohledávek, a to i jejich uplatňováním v insolvenčním řízení.

  Sepis insolvenčního návrhu


  Není pro mne problémem připravit insolvenční návrh, dlužnický či věřitelský, a tak pro vás iniciovat insolvenční řízení vlastní či vašeho dlužníka. Insolvence Olomouc.

  Zastoupení ve věřitelských orgánech

  Nabízím možnost zastoupení věřitelů ve věřitelských orgánech a tím zajištění řádného uplatnění vlivu věřitele na průběh insolvenčního řízení

  Zastoupení v insolvenčním řízení

  Mohu vám nabídnout služby právního zástupce v insolvenčním řízení a pomoci vám jeho spletitými vodami proplout. Insolvence nejsou snadným odvětvím a odborné zastoupení vám může pomoci při dosažení co nejmenších ztrát.

  Další právní služby


  Jako advokát nabízím právní poradenství i v dalších otázkách insolvenčního práva a všech ostatních právních odvětví.

  Insolvence Olomouc 2

  Jsem připraven vám pomoci s jakýmkoliv právním problémem. Insolvence není výjimkou.

  Nabízím nezávazné konzultace i poradenství.

  JUDr. Petr Horák
  Na Střelnici 343/48
  779 00 Olomouc

  Insolvence
  Úpadek
  Osobní bankrot
  Oddlužení